SK / EN / HU

Účinky magnéziovej vody Gemerka

potvrdené v štúdii

PITIE GEMERKY zvyšuje množstvo magnézia v bunkách, t. j. tam, kde má pôsobiť.

Vďaka tomu

GEMERKA pomôže lepšie odolávať stresu

GEMERKA prispieva k zlepšeniu pamäti, koncentrácie a rýchlejším reakciám.

GEMERKA pozitívne vplýva na kvalitu spánku.

GEMERKA pomáha znižovať mieru depresií a úzkostí.

GEMERKA pomáha udržiavať stabilnú hladinu sodíka, čo vplýva na náš organizmus pozitívne.

GEMERKA nezvyšuje množstvo nežiaducich iónov v tele.

GEMERKA vám pomôže nájsť vašu vlastnú pohodu

Biomedicínsky výskum AquaMin

realizovaný laboratóriom MEDIREX, a.s.

Prospektívne sledovanie vplyvu pravidelného užívania minerálnej vody Gemerka na vybrané fyziologické a psychologické oblasti ľudského zdravia.

Metodika

Výskum pozostával z medicínskej a psychologickej časti.

V rámci medicínskej časti boli v 2 termínoch (t. j. pred začatím sledovania - vstup a na konci sledovania - výstup) u všetkých účastníkov realizované vybrané laboratórne vyšetrenia z krvi a moču na vyhodnotenie dynamiky vybraných fyziologických parametrov

V rámci psychologickej časti boli použité viaceré psychologické metódy, ďalej špecifikované v časti „Správa z psychologickej časti“

V rámci biomedicínskeho výskumu AquaMin bola účastníkom výskumu suplementovaná minerálna voda Gemerka® alebo placebo (jemne sýtená pitná voda) v dávkovaní 1,5 litra denne počas 30 dní (obdobie sledovania).

Minerálna voda Gemerka® spĺňa všetky požiadavky na úpravu prírodných minerálnych vôd určených na plnenie do spotrebiteľského obalu, požiadavky na plnenie, dovoz a kontrolu balených prírodných minerálnych vôd, na manipuláciu s nimi a na ich umiestňovanie na trh, ktoré ustanovuje výnos Minis - terstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16798/2004 – OAP.

Do výskumu bol zaradený každý účastník, ktorý spĺňal zaraďovacie kritériá, podpísal informovaný súhlas a bol vo veku 30 – 65 rokov, muži aj ženy.

Po rozdelení účastníkov výskumu do skupín bolo každému účastníkovi priradené jedinečné identifikačné číslo, tzv. „identifikátor“, pod ktorým bol evidovaný v priebehu celého výskumu. Výskum bol dvojito zaslepený, význam identifikátorov bol známy výlučne realizátorovi výskumného projektu

Zber dát

Zber dát prebiehal v Bratislavskom a Nitrianskom kraji v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19, ktorá ovplyvnila celkovú realizáciu rozdelením behu štúdie na 3 samostatné fázy. Časové usporiadanie štúdie bolo nasledujúce:

1. skupina

pre test : 09. 03. − 13. 03. 2020

post test : 07. 04. − 15. 04. 2020

spolu : 48 účastníkov

2. skupina

pre test : 10. 08. − 12. 08. 2020

post test : 7. 09. − 09. 09. 2020

spolu : 22 účastníkov

3. skupina

pre test : 21. 09. − 22. 09. 202

post test : 19. − 23. 10.2020

spolu : 13 účastníkov

Biomedicínsky

výskum AquaMin

SPRÁVA
Z MEDICÍNSKEJ ČASTI

Autori: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

V. klinika Lekárskej fakulty UK a UNB

Ružinovská 6, 82606 Bratislava

Úvod

AquaMin bol intervenčný biomedicínsky výskum (v zmysle § 26 a nasl. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov) vplyvu pravidelného užívania minerálnej vody Gemerka® na zmeny sledovaných fyziologických a psychologických parametrov

Minerálna voda Gemerka® je zdravotne nezávadný produkt určený na bežnú konzumáciu, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky stanovené zákonom. Konzumácia produktu nemá žiaden vplyv na štandardnú zdravotnú starostlivosť o účastníka výskumu. Vo výskume nebol overovaný žiaden liek ani liečivo. Účastník výskumu sa mohol kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, že účasť na výskume bez udania dôvodu ukončí.

Zadávateľ výskumu bol BUDIŠ a. s., realizátorom projektu bol MEDIREX, a.s. Etika výskumu bola posúdená Etickou komisiou Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25.

Cieľ biomedicínskeho výskumu

1. zhodnotiť dynamiku vybraných fyziologických parametrov v krvnom sére a v moči;

2. zhodnotiť intracelulárny obsah horčíka (Mg) meraním hladín Mg v erytrocytoch;

3. popísať vplyv na vybrané oblasti psychiky (afektivita a kognitívne schopnosti);

4. vyhodnotiť subjektívne pocity účastníkov výskumu týkajúce sa zdravia a výživy prostredníctvom anamnestického dotazníka.

Metodika

Účastníkom výskumu bola suplementovaná minerálna voda Gemerka® alebo placebo (jemne sýtená pitná voda) v dávkovaní 1,5 litra denne počas 30 dní (obdobie sledovania).

V rámci medicínskej časti boli v 2 termínoch (t. j. pred začatím sledovania - vstup a na konci sledovania - výstup) u všetkých účastníkov realizované vybrané laboratórne vyšetrenia z krvi a moču na vyhodnotenie dynamiky vybraných fyziologických parametrov:

 • magnézium v sére, v moči
 • draslík v sére, v moči
 • vápnik v sére, v moči
 • sodík v sére, v moči
 • fosfor v sére, v moči
 • magnézium v erytrocytoch

Výsledky

Na biomedicínskom výskume sa zúčastnilo 80 dobrovoľníkov. Priemerný vek bol 42,2±8,6 roka (experimentálna skupina 42,1±8,6 roka, kontrolná skupina 42,4±8,6 roka). Zastúpenie žien bolo v každej skupine rovnaké v pomere 27 žien a 13 mužov.

V tabuľke č. 1 sú absolútne zmeny laboratórnych parametrov na začiatku verzus na konci.

Biomedicínsky výskum AquaMin

SPRÁVA Z MEDICÍNSKEJ ČASTI

Tabuľka č. 1:

Absolútne zmeny (vstup – výstup)

chart

Tabuľka č. 2:

Zmeny močových hladín iónov

chart

Graf č. 1:

Zmeny močových hladín iónov 100

chart

INTERPRETÁCIA
ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU

Pitie minerálnej vody Gemerka® nespôsobilo nárast sérových koncentrácií magnézia, ale oproti kontrolnej skupine sme nezaznamenali „výdaj“ magnézia močom a stúpla koncentrácia magnézia v erytrocytoch.

Môžeme teda povedať, že príjem magnézia spôsobil saturáciu organizmu magnéziom, ktoré preniklo hlavne do buniek (t. j. tam, kde má pôsobiť).

Príjem magnézia ovplyvnil výdaj sodíka, v experimentálnej skupine pokles signifikantný, čo je pre organizmus pozitívny stav. Nezmenili sa vo všeobecnosti iné ióny, čo svedčí o tom, že pitie minerálnej vody je bezpečné.

Vzhľadom na to, že analýza prebiehala v čase COVID-19 pandémie, môžeme uvažovať aj nad tým, že pitie minerálnej vody s magnéziom zabezpečilo saturáciu organizmu Mg v stresovom stave oproti kontrolnej skupine, v ktorej sme zaznamenali straty Mg močom

Biomedicínsky

výskum AquaMin

SPRÁVA
Z PSYCHOLOGICKEJ ČASTI

Odborný garant: PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Riešiteľský tím: Mgr. Petra Brandoburová,PhD.

Mgr. Simona Krakovská

Mgr. Michaela Konečná

Úvod

Na základe získaných poznatkov boli pre psychologickú časť štúdie formulované nasledujúce hypotézy:

1. V skupine so suplementáciou horčíka dôjde k zlepšeniu výkonu v úlohách zameraných na pozornosť, pracovnú pamäť a exekutívne funkcie.

2. V skupine so suplementáciou horčíka dôjde z poklesu prežívania intenzity depresívnej a úzkostnej symptomatológie.

3. V skupine so suplementáciou horčíka dôjde z poklesu prežívania intenzity depresívnej a úzkostnej symptomatológie.

4. Pri porovnaní kontrolnej skupiny a skupiny so suplementáciou horčíka budú zaznamenané zmeny v sledovaných premenných v smere pozitívneho ovplyvnenia len v skupine so suplementáciou horčíka.

Ciele psychologickej časti

V súvislosti s pravidelným užívaním minerálnej vody Gemerka boli stanovené nasledujúce ciele:

1. Sledovať vzťah medzi hladinou horčíka, kognície a afektivity.

2. Zhodnotiť účinnosť horčíka a jeho suplementácie ako možného terapeutického doplnku

3. Popísať vplyv horčíka na vybrané oblasti psychiky (afektivita a kognitívne schopnosti).

4. Vyhodnotiť subjektívne pocity účastníkov výskumu týkajúce sa zdravia a výživy prostredníctvom anamnestického dotazníka.

Použité metódy

 • Anamnestický dotazník
 • Škála subjektívne prežívanej zmeny
 • Pittsburský index kvality spánku
 • MoCA − Montreal CognitiveAssessment
 • PHQ-15 − Dotazník pacientovho zdravia PHQ-15
 • Opakovanie čísel odpredu a odzadu
 • BDI-II − Beckova škála depresie-II
 • Symboly
 • GAD-7 − Generalizovaná úzkostná porucha
 • Pamäťový test učenia
 • PANAS

Biomedicínsky výskum AquaMin

SPRÁVA Z PSYCHOLOGICKEJ ČASTI

Výsledky

Uvádzame iba závery z metód, pri ktorých nastala výraznejšia zmena v experimentálnej skupine oproti kontrolnej skupine.

Stroopov test

Pre všetky časti sme v rámci skupiny suplementáciou horčíka zaznamenali zlepšenie časov na vykonanie úlohy slová (Z=-2.766, p=.006), farby (Z=-3.132, p=.002) a interferencia (Z=-4.505, p<.001). Zlepšenia v experimentálnej skupine neboli rodovo podmienené. Pri podrobnejšej analýze výsledkov pre experimentálnu skupinu sme zaznamenali, že veková kategória do 39 dosahovala v porovnaní s placebo skupinou lepšie časy v časti farby (Z=-2.751, p=.006), stredná veková kategória experimentálnej skupiny dosiahla lepší čas v porovnaní s placebo skupinou v časti slová (Z=-3.770, p=.020) a najstaršia veková skupina nad 50 rokov dosahovala lepšie časy v porovnaní s placebo skupinou v časoch interferencie Z=-2.319, p=.020). V placebo skupine sme zaznamenali zlepšenie v čase iba pri overovaní interferencie (Z=-.3.665, p<.001).

Test cesty

V oboch častiach bol výsledok testu cesty signifikantne zlepšený, nezáležiac od skupiny. Konkrétnejšie analýzy ale odhalili, že v skupine so suplementáciou horčíka sa ženy výrazne zlepšili v časti B (Z=-2.680, p=.007) a muži sa výrazne zlepšili v časti A (Z=-2.047, p=.041).

Depresívna symptomatológia

PHQ-15 sa v experimentálnej skupine znížila (Z=-4.646, p<.001), zatiaľ čo v placebo skupine sa taktiež preukázalo štatistické zníženie, ale výlučne reprezentované skupinou osôb do 39 rokov (Z=-2.247, p=.025). Miera závažnosti aktuálnej úzkostnej symptomatológie (GAD 7) sa signifikantne nezmenila (Z=-1.588, p=.112).

V Beckovej škále depresie (BDI-II) sme taktiež nezaznamenali žiadny štatisticky významný rozdiel, (Z=-1.752, p=.080). Pri porovnávaní podľa pohlavia sme ale zistili zníženie príznakov žien v rámci skupiny so suplementáciou horčíka (Z=-2.170, p=.030).

Významné rozdiely v pozitívnej afektivite (Z=-.115, p=.908) a negatívnej afektivite (Z=-.805, p=.421) sme nezaznamenali ani vzhľadom na pohlavie a vek. Nezistili sme žiadne štatisticky významné rozdiely v hodnotení kvality spánku (Z=-1.321, p=.187), ale zaznamenali sme zlepšenie spánku v experimentálnej skupine u žien (Z=-2.006, p=.045)

Zhrnutie zistení

V analýze výsledkov sme sa sústredili primárne na situácie, kde sa v pre- a post testovaní objavil významný rozdiel pri porovnaní kontrolnej a experimentálnej skupiny.

Pri analýze sme zohľadňovali podmienky, kedy k odlišnostiam došlo v rámci celej vzorky danej referenčnej skupiny, len u niektorého pohlavia alebo v niektorej vekovej skupine. Následne bola realizovaná extrakcia 5 faktorov vysvetľujúcich 44 % rozptylu skóre v použitých testoch pri druhom testovaní. Najvýznamnejší rozdiel medzi skupinami vzniká v oblasti hodnotenia kognície v premennej rýchlosť meranej prostredníctvom Stroopovho testu.

V ďalších krokoch už pomenované faktory boli korelované s fyziologickými mierami horčíka v pre- aj post testovaní. Objavil sa vzťah, v ktorom čím vyššia bola úroveň horčíka (BmgEry) pri prvom testovaní, tým nižšia bola úroveň depresívnej a úzkostnej symptomatológie vyjadrenej prostredníctvom subjektívneho sebaposúdenia.

Tento vzťah sa pri druhom testovaní stratil. Daný vzťah sa potvrdil nielen v celej vzorke, ale špecificky u žien aj mužov samostatne, aj v koreláciách kontrolovaných či len pre faktor pohlavia, alebo pre faktory pohlavia aj veku súčasne. Pri vstupnom hodnotení tak participanti, u ktorých sa preukázala nižšia miera horčíka (BmgEry), boli v sebaposúdení depresívnejší a úzkostnejší.

INTERPRETÁCIA
ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV PSYCHOLOGICKEJ ČASTI

Magnézium pozitívne vplývalo na subjektívne hodnotenú kvalitu spánku.

Osoby so záťažou využívali svoje zdroje na podávanie kognitívneho výkonu efektívnejšie.

Čím bola na začiatku štúdie u jednotlivca nižšia miera horčíka, tým viacej depresívnych a úzkostných prejavov subjektívne udával.